หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าว Pattaya Martıal Arts Grand Champıonshıp 2015


ขอขอบพระคุณ..

คุณบรรจง บัณฑูรประยุกต์ 
รองโฆษกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา

คุณราเชลล์ ได้ผลธัญญา
ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร 
ท่ีปรึกษาพัทยามาเชียลอาร์ทแกรนด์แชมป์เปี้ยนชิพ

ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ 
นายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย 
นายกสมาคมยยูติสูแห่งประเทศไทย

พลเอกสาธิต สุวรรณประกร
อุปนายกสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย

ดร.สมคิด ปิ่นทอง
อุปนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

คุณทวีวัฒน์ ของสิริวัฒนกุล
นายกสมาคมฮับกิโด

ขอบคุณสื่อมวลชน และทีมงานจัดการแข่งขัน
พัทยามาเชียลอาร์ทแกรนด์แชมป์เปี้ยนชิพ

ในนาม บริษัท จีเอ็ม สกอริ่ง จำกัด ผู้จัดการแข่งขัน
ขอรับรองว่าโครงการนี้จัดขึ้นด้วยประสบการณ์ มีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีเทคนิคกีฬาที่มีประสิทธิภาพที่สุด และจะต้องประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างแน่นอน

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กำหนดการงานแถลงข่าว “พัทยามาเชียลอาร์ท แกรนด์แชมป์เปี้ยนชิพ คร้ังที่1 ประจำปี 2558”งานแถลงข่าว “พัทยามาเชียลอาร์ท แกรนด์แชมป์เปี้ยนชิพ คร้ังที่1 ประจำปี 2558”
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558
ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9

กำหนดการ


วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

1st Pattaya Martial Arts Grand Championship 2015 Prime Minister'S Cup


การแข่งขันพัทยามาเชียลอาร์ท แกรนด์แชมป์เปี้ยนชิพ 
ชิงชนะเลิศถ้วยนายกรัฐมนตรี

ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

Pattaya Martıal Arts Grand Champıonshıp 2015


เตรียมพบกับการแข่งขันกีฬาต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในป­ี 2558 จัดขึ้นที่พัทยา 
ระหว่างวันที่ 11-23 มิถุนายน 2558 
- มวยไทยสมัครเล่น
- เทควันโด
- คาราเต้
- ยูยิตสู
- ฮับกิโด

เริ่มรับสมัคร 1 พฤษภาคม 2558