หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าว Pattaya Martıal Arts Grand Champıonshıp 2015


ขอขอบพระคุณ..

คุณบรรจง บัณฑูรประยุกต์ 
รองโฆษกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา

คุณราเชลล์ ได้ผลธัญญา
ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร 
ท่ีปรึกษาพัทยามาเชียลอาร์ทแกรนด์แชมป์เปี้ยนชิพ

ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ 
นายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย 
นายกสมาคมยยูติสูแห่งประเทศไทย

พลเอกสาธิต สุวรรณประกร
อุปนายกสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย

ดร.สมคิด ปิ่นทอง
อุปนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

คุณทวีวัฒน์ ของสิริวัฒนกุล
นายกสมาคมฮับกิโด

ขอบคุณสื่อมวลชน และทีมงานจัดการแข่งขัน
พัทยามาเชียลอาร์ทแกรนด์แชมป์เปี้ยนชิพ

ในนาม บริษัท จีเอ็ม สกอริ่ง จำกัด ผู้จัดการแข่งขัน
ขอรับรองว่าโครงการนี้จัดขึ้นด้วยประสบการณ์ มีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีเทคนิคกีฬาที่มีประสิทธิภาพที่สุด และจะต้องประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างแน่นอน